مزایای دیگر بادی جت(پیکر تراشی)


از مزیتهای روش پیکر تراشی با بادی جت ایمن بودن و بدون عارضه بودن آن در مقایسه با سایر روشها است. در این روش با توجه به اینکه میزان بسیار کمتری از مایع (تامیسنت)محلولی مرکب از سرم و داروهای بی حسی و تنگ کننده های عروق بافت چربی استفاده میشود لذا هیچ عارضه ای (حتی سرگیجه ها و بدی حال عمومی که در سایر روشها شایع است وبه علت جذب همین محلول تامیسنت در بدن است)وجود نخواهد داشت و ماساژ تخلیه های دردناکی که در سایر روشها به علت باقیمانده همین مایع تامیسنت است دراین روش وجود ندارد‌‌.همچنین در روش پیکر تراشی با بادی جت چون جدا سازی چربی ها توسط جت آب صورت میگیرد آسیب بافتی و ایجادپستی بلندی که در روشهای قدیمیتر وجود داشت وجود ندارد،از این رو از پیکر تراشی با بادی جت به عنوان تحولی عظیم در حیطه پیکر تراشی یاد میشود‌.

از دیگر مزایای بادی جت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدت زمان انجام بادی جت بسیار کوتاه است و به همین دلیل فرد کمتر استرس خواهد داشت.

درد و کبودی در روش بادی جت کمتر دیده خواهد شد.

دراین روش در زمان خارج سازی چربی ها به بافت چربی آسیبی وارد نمی شود.

چون جداسازی چربی ها توسط آب انجام میگیرد دیگر پستی و بلندی های روش های روش های دیگر دیده نخواهد شد.